Nachlese: 100 Azubis, Praktikanten und duale Studenten